Outplacement

Werkwijze


Inventarisatiefase

Afhankelijk van de persoonlijke omstandigheden zullen de fase sneller, langzamer of niet   doorlopen worden. In deze fase zijn de volgende stappen te onderscheiden: 
 • Intakegesprek 
 • Kennismaking 
 • Rouwverwerking 
 • Globaal plan van aanpak 
 • Tijdsplanning 

Intakegesprek
Het intakegesprek is meestal het eerste moment van contact tussen cliënt en outplacementbureau. In dit gesprek wordt vanuit het bureau aangegeven wat de werkwijze, de mogelijkheden en de verwachtingen zijn. Tevens wordt er afgestemd wat de verwachtingen, mogelijkheden en welke bereidheid vanuit de cliënt zijn. Aan het eind van het gesprek wordt bepaald of we het traject in gaan of niet. 

Kennismaking
Is het intakegesprek positief afgesloten, wordt een kennismakingsronde gemaakt met de personen die mogelijk een rol kunnen spelen in het traject.

Rouwverwerking
Meestal is het net of de cliënten in een groot zwart gat terechtkomen na het horen van een ontslag of beëindiging van hun dienstverband. Alvorens een nieuwe weg in te kunnen slaan zal eerst aandacht besteed worden aan het verwerkingsproces en de consequenties. 

Globaal plan van aanpak samenstellen
Aan de hand van het intakegesprek en de mate van verwerking wordt een globaal plan van aanpak samengesteld. Dit plan geeft de hoofdlijnen van het plan van aanpak weer en de onderdelen die het plan zullen bevatten. Met grote regelmaat zal er een evaluatie plaatsvinden over de vorderingen en de onderdelen van het plan van aanpak. Aan de hand van deze evaluaties wordt het plan van aanpak verder ingevuld en concreter gemaakt voor de komende periode. 

Tijdsplanning
Samen met het plan van aanpak wordt tevens een globale tijdsplanning gemaakt, welke steeds concreter ingevuld wordt naarmate het plan van aanpak ook concreter wordt. 


Heroriëntatiefase

In deze fase staat de oriëntatie op de loopbaanalternatieven op de agenda. In eerste instantie zijn in deze fase 3 vragen centraal:

 • Wie ben ik?
 • Wat kan ik?
 • Wat wil ik?

Het is de bedoeling dat de cliënt met deze 3 vragen zijn kwaliteiten, interesses, drijfveren, ambities, persoonskenmerken (her)ontdekt en hier mee aan de slag gaat.

Aan het eind van deze fase maakt de cliënt een eigen plan van aanpak met behulp van 
de in deze fase verworven kennis over zich zelf. Het plan van aanpak behelst de richting en de stappen om aan nieuw werk te komen of hoe er invulling gegeven gaat worden aan de periode na de outplacementperiode.

Marktbenaderingsfase

In deze fase wordt uitvoering gegeven aan het plan van aanpak. In het plan van aanpak worden meerdere instrumenten bekeken en uitgewerkt om stapsgewijs aan een nieuwe functie te komen. 

Deze stappen zijn onder te verdelen in:

 • Oriënteren op de arbeidsmarkt
 • Netwerken 
 • Opstellen van een CV 
 • Oefenen in het schrijven van sollicitatiebrieven
 • Oefenen in het voeren van sollicitatiegesprekken 
 • Voorbereiding op een nieuwe baan 
Oriënteren op de arbeidsmarkt
Aan de hand van je eigen plan van aanpak waarin je bepaald hebt wat je sterke en verbeterpunten zijn, waar je goed en waarin je minder goed bent, ga je je oriënteren op de arbeidsmarkt door vacatures te zoeken die passen binnen jouw functieprofiel. Door veel vacatures te bestuderen kom je tot het inzicht wat je echt leuk lijkt en wat minder.

Netwerken
Ieder persoon beweegt zich binnen een sociale omgeving. Zo’n sociale omgeving heet een netwerk. Bestudeer welke mensen zich in jouw netwerk bevinden en welke functies zij bekleden en in welke netwerken zij zich bewegen. Aan de hand van deze opsomming bepaal je welke mensen voor jouw iets kunnen betekenen voor het vinden van een nieuwe functie.

Opstellen van een CV
Door een goede opsomming te maken van je opleidingen, werkverleden en –ervaring maak je een eigen CV. In sommige gevallen is maken van meerdere CV’s aan te raden. 

Schrijven van sollicitatiebrieven
In dit onderdeel word je geleerd om een goede sollicitatiebrief te schrijven en de sterke punten van je zelf te verwoorden.

Voeren van sollicitatiegesprekken
Hierbij wordt in eerste instantie geoefend in het voeren van een sollicitatiegesprek in het algemeen en in een later stadium als voorbereiding op de te voeren sollicitatiegesprekken voor een nieuwe functie.

Voorbereiding op een nieuwe baan
In dit onderdeel wordt ondersteuning en advies gegeven over de wijze van onderhandelen over arbeidsvoorwaarden en de opstelling van de arbeidsovereenkomst. 

Afsluitingsfase

De doelstelling van het outplacementtraject is dat de cliënt binnen een redelijke termijn een passende functie vindt. De haalbaarheid van deze doelstelling is afhankelijk van de arbeidswaarde, wensen en eisen van de cliënt ten aanzien van een nieuwe baan. Het outplacementtraject houdt op indien de cliënt een nieuwe functie heeft gevonden. In de proeftijd is begeleiding en coaching mogelijk.

Outplacement