AVG

PRIVACYVERKLARING FPK Finance en HRM B.V.

In het privacybeleid staat beschreven hoe we met uw persoonlijke gegevens omgaan.


WIE IS FPK Finance en HRM

FPK is specialist in detachering, interim-management en werving en selectie van Financiële en HRM Specialisten. Wij verlenen onze diensten aan een breed aantal relaties in Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel en Flevoland.

Verwerkingsverantwoordelijke

FPK  is de zogeheten verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit houdt in dat FPK beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke manier. FPK is er voor verantwoordelijk dat uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG en op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt.


WAT VERZAMELEN WE EN WAAROM?

Persoonsgegevens

De potentiële kandidaten mailen hun cv en als wij deze kandidaat uitnodigen voor gesprek bewaren wij hun cv. Na het intakegesprek beslissen kandidaat en de intaker of hij/zij opgenomen wil worden in ons systeem. Indien wij de kandidaat opnemen in ons systeem, slaan we hun gegevens op in het systeem.

Bedrijfsgegevens

Gegevens van potentiële bedrijven en onze relatie en de contactpersonen die relevant zijn voor onze dienstverlening. Wij sturen onze contactpersonen periodiek een nieuwsbrief; als zij daar geen prijs meer opstellen kunnen zij afmelden middels een replay van de nieuwsbrief met de mededeling"uit mailbestand halen".

Verwerkingsdoeleinden

De reden van het opnemen van de gegevens van de cv in ons systeem is om een zo goed mogelijk beeld te hebben van de kandidaten voor potentiele vacatures of opdrachten. Wij verzamelen NAW-gegevens, opleidingen, werkverleden en mogelijke hobby's.  Wij vragen ook of we een foto van de kandidaat mogen maken. Indien de kandidaat hiermee akkoord gaat slaan wij die ook op in ons systeem. 

Indien een kandidaat voor ons aan het werk gaat, zijn wij wettelijk verplicht hun BSN te noteren en  een kopy van hun identiteitspapier op te slaan.


MET WELKE EXTERNE PARTIJEN DELEN WIJ UW GEGEVENS ?

Wij delen alleen uw gegevens met derden na uitdrukkelijk toestemming van u. Indien wij een passende vacature of opdracht voor u hebben, nemen wij contact met u op. Dit kan telefonisch of per mail, waarin we aangeven dat we een mogelijke vacature of opdracht voor u hebben. Indien u hier positief over bent, maken wij vaak een afspraak om de vacature of opdracht door te spreken. Indien u positief beslist om voorgesteld te worden bij de opdrachtgever, gaan wij uw cv naar de opdrachtgever  sturen. Dit doen we alleen als u aangegeven heeft om voorgesteld te worden bij de opdrachtgever.

Wij hebben altijd een aantal geanonimiseerde kandidaten op onze site staan. Kandidaten die daar op staan hebben uitdrukkelijk hier toestemming voor gegeven.

Wij maken geen gebruik van cookies en verkopen geen gegevens aan derden.


WAAR WORDEN DE PERSOONSGEGEVENS DOOR FPK OPGESLAGEN?

Voor het verwerken van persoonsgegevens werkt FPK met een automatiseringsyteem waarbij de persoonsgegevens worden opgeslagen.

FPK is verplicht om door het nemen van passende technische of organisatorische maatregelen persoonsgegevens op een dusdanige manier te verwerken dat een passende beveiliging ervan gewaarborgd is, en dat zij onder meer beschermd is tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging (integriteit en vertrouwelijkheid). Op al onze terminals zit beveiliging. Iedere medewerker heeft een eigen wachtwoord om in het systeem te komen.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan u aangeeft. Indien u aangeeft dat u niet langer bij ons ingeschreven wilt staan, verwijderen wij uw gegevens uit ons systeem.

Wij bewaren uw gegevens zolang u niet heeft aangeven dat u verwijderd wilt worden. De reden hiervoor is dat wij nooit weten wanneer er voor u een passende vacature is. Soms kan dat pas na een aantal jaren zijn.


WILT U IETS AANPASSEN OF HEEFT U EEN VRAAG?

FPK streeft ernaar om de gegevens correct in haar systemen te verwerken. Mocht u desondanks merken dat uw gegevens niet juist zijn verwerkt dan horen wij dit graag. U heeft bijvoorbeeld recht op inzage in of correctie van uw gegevens.

Uw privacyrechten

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens, bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens en het recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen. Als u wilt weten welke persoonsgegevens FPK van u verwerkt, dan kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen. FPK behandelt uw verzoek binnen een week na ontvangst.

Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen..

U kunt uw schriftelijke verzoek sturen aan:

FPK Finance en HRM B.V.
Splitting 7
9202 LC Drachten


MELDPLICHT DATALEKKEN EN ANDERE EISEN VANUIT DE AVG

De AVG vereist dat eventuele datalekken gemeld worden aan de Autoriteit Persoonsgegevens door de verwerkingsverantwoordelijke van de data. FPK zal als verwerkingsverantwoordelijke melding doen aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

Zorgvuldige omgang met persoonsgegevens en het naleven van de AVG is onderdeel van ons dagelijks beleid.


Opgesteld 24 mei 2018